ਕਤਲ (ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ) ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ | ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ | ਰਸਾਲੀਕਾ | ਮਿਸਟਾ ਬਾਜ਼ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਕਤਲ (ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ) ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ | ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ | ਰਸਾਲੀਕਾ | ਮਿਸਟਾ ਬਾਜ਼ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.