8 ਰਫਲਾ: ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਫੀਟ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਗਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਅਵੀ ਸਰਾ | ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021

Home » Blog » 8 ਰਫਲਾ: ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਫੀਟ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਗਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਅਵੀ ਸਰਾ | ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.