ਵੰਗਾ (ਪੂਰਾ ਗੀਤ) ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ | ਕਾਬਲ ਸਰੂਪਵਾਲੀ | ਜੱਸੀ ਐਕਸ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਵੰਗਾ (ਪੂਰਾ ਗੀਤ) ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ | ਕਾਬਲ ਸਰੂਪਵਾਲੀ | ਜੱਸੀ ਐਕਸ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.