ਮੌਲਾ: ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ | ਜਾਨੀ | ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ | ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ | ਪੂਨਮ ਸੂਦ | ਐਨਡੀ ਸੰਗੀਤ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ

Home » Blog » ਮੌਲਾ: ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ | ਜਾਨੀ | ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ | ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ | ਪੂਨਮ ਸੂਦ | ਐਨਡੀ ਸੰਗੀਤ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.