ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ?

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ।

ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ?

 • ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵਧਣਾ
 • ਸਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਸਰੀਰ ‘ਚ ਐਨਰਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ
 • ਸਿਰ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
 • ਜੀਭ ਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ
 • ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਪੀਲਾਪਣ ਰਹਿਣਾ
 • ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ
 • ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਵਧਣਾ
 • ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ?
  • ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ
  • ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
  • ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ
  • ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣਾ
  • ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
  • ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
   • ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਣਾ
   • ਸਰੀਰ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਨੀਮੀਆ: ਬੱਚੇ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼, ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.