ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ | ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ / ਬੱਬੂ ਮਾਨ | ਹਰਜ ਨਾਗਰਾ | ਤਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021 | ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡ

Home » Blog » ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ | ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ / ਬੱਬੂ ਮਾਨ | ਹਰਜ ਨਾਗਰਾ | ਤਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 2021 | ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡ

Leave a Reply

Your email address will not be published.