ਤੁ ਇੱਥੇ ਹੈ (ਟ੍ਰੀਬਿਊਟ) ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ | ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ – ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ | ਸਿਡਨਾਜ਼ ਗੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *