ਝੁਠ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ (ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ) ਸਿੰਘ ਹਰਜੋਤ | ਦਾਉਦ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Home » Blog » ਝੁਠ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ (ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ) ਸਿੰਘ ਹਰਜੋਤ | ਦਾਉਦ | ਨਵੀਨਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.