ਗੋਰਾ ਰੰਗ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ) | ਜਿਗਰ | ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 2021

Home » Blog » ਗੋਰਾ ਰੰਗ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ) | ਜਿਗਰ | ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ | ਦੇਸੀ ਕਰੂ | ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.