ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਜ ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਜ ?

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ, ਨਿੱਪਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਪਲ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਜਲੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖੁਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-

ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ: ਡ੍ਰਾਈ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਫਟਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਨੂੰ moisturize ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ‘ਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੇਗੀ।

ਐਕਜਿਮਾ: ਐਕਜਿਮਾ ਨਿਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਰੈਸ਼ੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਜਿਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਤੇ ਖਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਪਲਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਣ: ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ: ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਡਾਈ ਬ੍ਰਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾ ਨਿੱਪਲ ‘ਤੇ ਰੇਡਨੈੱਸ, ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ: ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ‘ਚ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈੱਸ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਹਾਰਮੋਨਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਕਿਨ ‘ਚ ਖਿਚਾਅ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਕੋਆ ਬਟਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ: ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਪਲ ‘ਤੇ ਰੈਸ਼ੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼: ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕਿਨ ਲਈ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਜਾਇਨਾ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਕਲੀਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਿੱਪਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ।

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ: ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ‘ਤੇ ਸੁੱਕਾਪਨ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਰਮ, ਢਿੱਲੇ-ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਪੇਜੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਰੂਪ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਕਿਨ ਪਪੜੀਦਾਰ ਦਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਪਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ‘ਚ ਖਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਪਲ ‘ਚ ਖਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.